Proef! Wijnwinkel. Genieten van een goed glas wijn

Algemene voorwaarden

 • Op alle overeenkomsten en aanbiedingen tussen Proef!Wijnwinkel en een koper, zijn de volgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
 • De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMST

 • Indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, vervalt de aanbieding.
 • De in een aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief B.T.W.
 • Proef!Wijnwinkel Diepenveen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Proef!Wijnwinkel dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling.
 • Proef!Wijnwinkel levert geen producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Door de producten te bestellen verklaart de koper dat hij ten minste de gestelde leeftijd heeft.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres.
 • De geleverde wijnflessen kunnen afwijken van de afbeeldingen van flessen of etiketten op de website en geven de koper niet het recht de producten te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding van Proef!Wijnwinkel te vorderen.

PRIJZEN EN BETALINGEN

 • Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief B.T.W.
 • Betaling dient vooraf te geschieden middels de betalingsmodule op de website (via Ideal).

LEVERING

 • Levering vindt plaats in Nederland. 
 • Levering vindt plaats op het door koper opgegeven leveradres en voor rekening van de koper tenzij anders overeengekomen.
 • Proef!Wijnwinkel geeft een indicatie van de levertijd. Proef!Wijnwinkel zal proberen te leveren binnen drie werkdagen mits de koper doordeweeks voor 12.00 uur zijn bestelling plaatst. Indien deze termijn om welke reden dan ook niet kan worden gehaald, is Proef!Wijnwinkel niet van rechtswege in verzuim.
 • Proef!Wijnwinkel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer de bestelling van de koper niet op voorraad is, wordt hierover contact met de koper opgenomen.

OVERMACHT

 • Proef!Wijnwinkel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie worden begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Proef!Wijnwinkel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Proef!Wijnwinkel niet in staat is haar verplichtingen blijvend of tijdelijk na te komen.
 • Onder overmacht wordt onder meer begrepen transportmoeilijkheden alsmede brand, ernstige storingen en werkstakingen bij Proef!Wijnwinkel of leveranciers van Proef!Wijnwinkel.
 • Proef!Wijnwinkel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

RECLAME

 • De koper is gehouden het geleverde te onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken hem ter beschikking zijn gesteld.
 • Eventuele gebreken dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt.
 • De koper dient Proef!Wijnwinkel in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Proef!Wijnwinkel gemaakte kosten integraal voor rekening van de koper.

RETOUREN

 • Koper heeft het recht om zonder opgave van redenen de goederen te retourneren binnen een periode van 14 kalenderdagen, ingaande de dag na ontvangst van de producten.
 • Kosten van retour komen voor rekening van Koper tenzij anders overeengekomen.
 • Koper kan de goederen alleen retourneren indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele doos geretourneerd worden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • Het eigendom van de geleverde wijnen gaat over op de koper nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de wijnen gaat over op het moment van levering aan de koper.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Indien Proef!Wijnwinkel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Proef!Wijnwinkel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Proef!Wijnwinkel is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
 • Indien Proef!Wijnwinkel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van Proef!Wijnwinkel beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid van Proef!Wijnwinkel is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • Proef!Wijnwinkel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Proef!Wijnwinkel.

TOEPASSELIJK RECHT

 • Op alle overeenkomsten tussen Proef!Wijnwinkel en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Onverminderd het recht van Proef!Wijnwinkel een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Proef!Wijnwinkel, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Vastgesteld augustus 2022

Wij maken gebruik van cookies. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website. Meer informatie over onze privacy policy en ons cookiebeleid:
Cookies settings
Accepteer
Weiger
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings

Je moet 18 jaar of ouder zijn om deze site te bezoeken.

Ben jij 18 jaar of ouder?